درباره ما

فهرست سؤالات اعلام و تراجم
اعلام و تراجم » - تعداد سؤالات: 19
۱ - آیا معاویه غیر مسلمان از دنیا رفت؟ آیا معاویه در تابوتی از آتش جهنم است؟
۲ - آیا از علمای اهل سنت هم شخصیت عبد الله سبا را موهوم می دانند؟ آیا در رابطه با مهدی موعود(ع) در منابع سنی روایتی هست؟
۳ - آیا تمامی روایات کتاب کافی ، صحیح السند هستند ؟
۴ - آیا ابن ابی الحدید ، شیعه بوده است یا سنی معتزلی ؟
۵ - آیا اویس قرنی در جنگ صفین امیر المومنین علیه السلام را یاری کرد ؟
۶ - آیا علمای شیعه همه روایات اصول کافی را صحیح میدانند؟
۷ - آن چه که در کتاب در محضر لاهوتیان از شیخ جعفر مجتهدی نقل شده صحت دارد؟
۸ - آیا کتاب الأنوار النعمانیة در نزد ما صحت دارد ؟
۹ - چرا رسول خدا (ص) خالد بن ولید را به خاطر کشتن قبیله «بنی جذیمه» قصاص نکرد؟
۱۰ - آیا کتاب الامامه و السیاسه برای ابن قتیبه دینوری است ؟
۱۱ - شخصیت و عملکرد عبد الله بن زبیر در منابع اهل سنت ، چگونه آمده است؟
۱۲ - آیا أبو المجامع جوینی «حاطب لیل» بوده است؟
۱۳ - آیا واقعیت دارد که بخاری، از ابوطفیل صحابی به خاطر شیعه بودنش روایت نقل نکرده است؟
۱۴ - آیا عبدالله ابی، در بیعت رضوان حضور داشته و با رسول خدا(ص) بیعت کرده است؟
۱۵ - آیا لعن یزید بن معاویه ، جایز است ؟
۱۶ - نبش قبر معاویه و یزید توسط خلفای بنی العباس + تصویر کتاب
۱۷ - نبش قبور شهدا و صحابه از سنت های معاویه + تصویر کتاب
۱۸ - آیا یزید شخصیت قابل دفاعی داشته است؟
۱۹ - پاسخ چند پرسش در باره مختار