درباره ما

فهرست سؤالات امام حسن (ع)
۱ - آیا امام حسن علیه السلام بسیار طلاق می داد (مطلاق بود)؟
۲ - آیا امام حسن(علیه السلام) می دانست که ظرف شیر یا آب زهرآلود است؟
۳ - آیا شایعه همسران متعدّد برای امام مجتبی(علیه السلام) درست است ؟
۴ - مفاد قرارداد صلح نامه امام حسن(علیه السلام) چیست ؟
۵ - آیا ابن عباس به امام حسن (ع) خیانت کرد؟
۶ - آیا امام حسن (ع) کسی از اصحاب را لعن کرده است؟
۷ - آیا عائشه، از دفن جنازه امام مجتبی (ع) در خانه رسول خدا (ص) جلوگیری کرده است؟
۸ - آیا مسموم کردن امام حسن علیه السلام به دستور معاویه بود ؟