درباره ما

قیمومت - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - آیا روایت صحیح السندی مبنی بر نیابت و وکالت عثمان بن سعید از امام زمان عج ، وجود دارد؟