درباره ما

ابابکر - تعداد سؤالات: 2
بازگشت به فهرست
۱ - آیا روایت : « لولا أنا رأینا أبابکر لها أهلا لما ترکناه » از قول امام علی علیه السلام صحت دارد ؟
۲ - آیا روایت « فإن لم تجدینی فأتی أبابکر» از قول رسول خدا (ص) صحت دارد؟