درباره ما

بداء - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - بداء ، در عقیده شیعی به چه معنایی است ؟ و آیا دلیلی بر اثبات این اعتقاد ، در کتب اهل سنت یافت می شود ؟