درباره ما

وقت - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - چرا شیعیان ، همانند اهل تسنن نمازهایشان را در پنج وقت نمی خوانند ؟