درباره ما

پیامبران - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - با این که تنها خداوند است که هیچ خطا واشتباهی ندارد ، چه دلیلی برای عصمت پیامبران وجود دارد ؟