درباره ما

قصبه - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - چرا دیه زن نصف دیه مرد است؟