درباره ما

همسر - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - آیا زن باید مطیع بی چون و چرای شوهر باشد؟