درباره ما

قلب - تعداد سؤالات: 2
بازگشت به فهرست
۱ - آیا در کتب روایی شیعه احادیثی در رابطه با تحریف قرآن وجود دارد؟
۲ - آیا در کتاب کافی ، روایاتی دال بر تحریف وجود دارد ؟