درباره ما

ابوتراب - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - ابوتراب یعنی چه وچرا به حضرت علی (ع) لقب ابوتراب داده شده؟