درباره ما

اذعان - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - آیا روایت توسل بلال بن حارث به قبر پیامبر (ص) با تأیید عمر، معتبر است؟ (+ تصویر)