درباره ما

آیینها - تعداد سؤالات: 2
بازگشت به فهرست
۱ - آیا علمای مذاهب چهارگانه ، درباره تبرّک و یا مس منبر و قبر پیامبر ( ص ) و یا قبور صالحین ، نظر مثبت دارند؟
۲ - آیا در هیچ یک از مذاهب و فرقه های اهل سنت فتوایی بر حلال بودن لواط داده شده است؟