درباره ما

قطار - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - آیا آیهء « قل لِلمخلفِین مِن الاعرابِ ... » در بارهء جنگ های ابوبکر با اهل رده نازل شده است ؟