درباره ما

پادشاهی - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - چرا حضرت علی بعد از به دست گرفتن حکومت فدک را بر نگرداند ؟