درباره ما

اسپرم - تعداد سؤالات: 4
بازگشت به فهرست
۱ - چرا بعضی از اهل سنت بر خلاف شیعیان خون ، منی و شراب را نجس نمی دانند؟
۲ - آیا روایت «فاطمة بضعة منی» فقط از طریق مسور بن مخرمة نقل شده است؟
۳ - آیا حدیث «فاطمه بضعه منی» با سند صحیح در کتب شیعه آمده است؟
۴ - آیا روایت «حسین منی و انا من حسین» در کتب اهل سنت با سند صحیح نقل شده است؟