درباره ما

وهابیت - تعداد سؤالات: 3
بازگشت به فهرست
۱ - نظر وهابیت در باره نذر چیست ؟
۲ - آیا خروج علیه حاکم از دیدگاه اهل سنت و وهابیت مشروعیت دارد؟
۳ - آیا وهابیت اعتقادی به منجی دارند ؟