درباره ما

همسرش - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - چرا امیرمؤمنان (علیه السلام) از همسرش دفاع نکرد؟