درباره ما

قبور - تعداد سؤالات: 2
بازگشت به فهرست
۱ - آیا علمای مذاهب چهارگانه ، درباره تبرّک و یا مس منبر و قبر پیامبر ( ص ) و یا قبور صالحین ، نظر مثبت دارند؟
۲ - نبش قبور شهدا و صحابه از سنت های معاویه + تصویر کتاب