درباره ما

اسرائیل - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - آیا روایت «باب حطه بنی اسرائیل» با سند معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است؟