درباره ما

هست - تعداد سؤالات: 2
بازگشت به فهرست
۱ - آیا از علمای اهل سنت هم شخصیت عبد الله سبا را موهوم می دانند؟ آیا در رابطه با مهدی موعود(ع) در منابع سنی روایتی هست؟
۲ - آیا حقیقت دارد که عمر بن خطاب، دختران خود را در جاهلیت زنده به گور کرده است؟