درباره ما

اسماعیل - تعداد سؤالات: 2
بازگشت به فهرست
۱ - آیا محمد بن اسماعیل بخاری، فتوا داده است که از طریق خوردن شیر حیوانات نیز محرمیت ثابت می شود؟
۲ - آیا امام جعفر صادق (ع) اسماعیل را به امامت گماشت ؟