درباره ما

همنشینان - تعداد سؤالات: 3
بازگشت به فهرست
۱ - آیا لعن کردن خلفاء و اصحاب جایز است ؟
۲ - آیا امام حسن (ع) کسی از اصحاب را لعن کرده است؟
۳ - چه کسانی از اصحاب در جنگ صفین به شهادت رسیده اند؟