درباره ما

هرمس - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - آیا واقعیت دارد که ابوحنیفه، سخن عمر را سخن شیطان خوانده است؟