درباره ما

وعائشه - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - آیا روایت: «رسول الله (ص) ینام بین علی وعائشة» صحت دارد؟