درباره ما

آدمکشی - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - آیا عمر ، ابوبکر و عثمان و ... در ترور نافرجام رسول خدا (ص) دست داشته اند ؟