درباره ما

وحی - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - آیا معاویه کاتب وحی بود ؟