درباره ما

ولدالزنا - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - آیا شیعیان ، مخالفان خود را «حرام زاده» می دانند؟