درباره ما

ابوسفیان - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - چرا امیرمؤمنان (ع) با قیام ابوسفیان بر ضد ابوبکر مخالفت کرد؟