درباره ما

پاینده - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - چرا رسول خدا (ص) خالد بن ولید را به خاطر کشتن قبیله «بنی جذیمه» قصاص نکرد؟