درباره ما

هواخواهی - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - آیا کلمه «أولی» در آیه « النبِی اولی بِالمؤمِنِین ...» به معنای محبت است؟!