درباره ما

همایونی - تعداد سؤالات: 3
بازگشت به فهرست
۱ - آیا علمای مذاهب چهارگانه ، درباره تبرّک و یا مس منبر و قبر پیامبر ( ص ) و یا قبور صالحین ، نظر مثبت دارند؟
۲ - نمونه ای بیاورید که اهل سنت به جنازه یا قبر بزرگانشان تبرک جسته باشند .
۳ - تبرک پیروان ابن تیمیه به ریسمان شپش و آب غسل او + تصویر کتاب ها