درباره ما

وسط - تعداد سؤالات: 3
بازگشت به فهرست
۱ - آیا روایت « لا اوتی بمن یفضلنی علی ابی بکر و عمر الاّ جلدته حدّ المفتری» از قول امیر مؤمنان (ع) صحت دارد ؟
۲ - روایت « لو لا علی (ع) لهلک عمر » در چه منابعی آمده است؟
۳ - مقصود از روایت: «حب علی حسنة، لا یضر معها سیئة» چیست؟