درباره ما

ارزشمند - تعداد سؤالات: 23
بازگشت به فهرست
۱ - آیا روایات معتبر درباره امامت امام صادق (علیه السلام) در منابع شیعه وجود دارد؟
۲ - آیا روایت «أنا مدینة العلم» با سند معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است؟
۳ - آیا روایت «علی ولیکم بعدی» با سند معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است؟
۴ - آیا روایت «إنی تارک فیکم خلیفتین» با سند معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است؟
۵ - آیا روایت «من آذی علیا فقد آذانی» با سند معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است؟
۶ - آیا روایت «أنصحهم لله ولرسوله الخلیفة الصدیق وخلیفه الخلیفه الفاروق» با سند معتبر در منابع شیعه و سنی نقل شده است؟
۷ - آیا روایت «من سبّ علیا فقد سبنی» با سند معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است؟
۸ - آیا روایت «علی مع الحق» با سند معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است؟
۹ - آیا روایت «من فارق علیا فقد فارقنی» با سند معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است؟
۱۰ - آیا روایت «من أطاع علیا فقد أطاعنی» با سند معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است؟
۱۱ - آیا روایت «طیر مشوی» با سند معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است؟
۱۲ - آیا روایت «علی أولی الناس بعدی» با سند معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است؟
۱۳ - آیا روایت «علی کنفسی» با سند معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است؟
۱۴ - آیا روایت «وأنت خلیفتی من بعدی» با سند معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است؟ (ویرایش جدید)
۱۵ - آیا روایت «باب حطه بنی اسرائیل» با سند معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است؟
۱۶ - روایت «وأنت خلِیفتِی فِی کل مؤمِنٍ مِن بعدِی» با سند معتبر + تصویر کتاب
۱۷ - روایت «علِی مع القرانِ، والقرآن مع علِی» با سند معتبر + تصویر کتاب
۱۸ - روایت: فاطمه « اصدق لهجة» از عائشه با سند معتبر + تصویر کتاب
۱۹ - روایت «من سب علیا فقد سبنی» با سند معتبر + تصویر کتاب
۲۰ - آیا روایت توسل بلال بن حارث به قبر پیامبر (ص) با تأیید عمر، معتبر است؟ (+ تصویر)
۲۱ - آیا روایت «نگاه کردن به چهره علی (ع) عبادت است» با سند معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است؟
۲۲ - آیا روایت علی «امام المتقین وسید المسلمین» با سند معتبر وارد شده؟ (+ تصویر)
۲۳ - آیا روایت معتبر از طریق عایشه بر اولین مسلمان بودن حضرت علی (ع) نقل شده است؟