درباره ما

فهرست سؤالات عایشه
۱ - عائشه، در چند سالگی با رسول خدا (ص) ازدواج کرده است؟
۲ - آیا آیه ای در شأن عائشه و حفصه نازل شده است؟
۳ - آیا عائشه، با رسول خدا (ص) برخورد تندی داشته است؟
۴ - چرا پیامبر اسلام (ص) با عایشه و حفصه ازدواج کردند ؟
۵ - آیا عائشه، نسبت به همسران دیگر رسول خدا (ص) حسادت داشته است؟
۶ - آیا صحابه به عائشه ناسزا گفته اند؟
۷ - آیا عائشه، صحابه را لعن و سبّ کرده است؟
۸ - آیا روایت: «رسول الله (ص) ینام بین علی وعائشة» صحت دارد؟
۹ - آیا تهمت فحشاء به عائشه، صحت دارد؟
۱۰ - آیا عائشه بعد از شنیدن خبر شهادت امیرمؤمنان (ع) سجده کرده است؟